Algemene voorwaarden

Cookies

Op deze websites maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
  • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.
  • het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.
De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstelingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Arena Lokaal niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Voorts krijgt u nog wel advertenties te zien, echter deze zijn dan niet aangepast aan uw voorkeuren.

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen. Meer informatie over cookies kunt u hier vinden.
 

Algemeen
Arenalokaal.nl is een multimediale nieuwswebsite die je wordt aangeboden door Tekst & Uitleg. Arena voorziet jou de hele dag door van actuele informatie. Je mag de informatie/ lay-out (b.v. tekeningen, video’s, foto’s teksten, grafische vormgeving) op de website niet aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud en vormgeving van de website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Tekst & Uitleg, c.q. indien overeengekomen bij de betreffende auteur.

Tekst & Uitleg behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

 

Toepasselijkheid voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al jouw gebruik van Arenalokaal.nl (dus zowel het passief bezoeken van de site als het actief deelnemen). Door het gebruik van Arenalokaal.nl ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden en verklaar je in overeenstemming met deze voorwaarden te handelen. Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

 

Gebruik Arenalokaal.nl
Arena is benieuwd naar jouw mening. Op Arenalokaal.nl kan je dan ook op verschillende plekken direct je reactie (zonder tussenkomst van Arena) achterlaten. Je verklaart dat jij het recht hebt jouw materiaal ter beschikking te stellen aan Arenalokaal.nl en de hier beschreven licentie te verstrekken. Met het versturen van jouw reactie geef je Arenalokaal.nl een onbeperkte, wereldwijde, onherroepelijke, onvoorwaardelijke, exclusieve licentie met recht op sublicentie, al deze informatie, zowel tekst als (bewegend) beeldmateriaal, aan te passen (inkorten/redigeren), (digitaal) op te slaan, openbaar te maken, (her) te gebruiken, te verveelvoudigen op alle denkbare mediakanalen en voor ieder denkbaar doel. Deze aan Arenalokaal.nl verstrekte licentie omvat daarnaast het recht voor Arenalokaal.nl om deze licentie in sublicentie aan derden te verstrekken of over te dragen.

In beginsel zal Arenalokaal.nl jouw gegevens voor een beperkte tijd opslaan en op de website tonen in verband met de beschikbare opslagcapaciteit.

Arenalokaal.nl heeft niet de verantwoordelijkheid de website in dit kader te monitoren en is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van het door jou rechtstreeks verstuurde/ geplaatste materiaal. Echter, we hebben het recht om zelfstandig of na ontvangst van een klacht jouw directe reacties naar eigen inzicht en discretie te verwijderen, bijvoorbeeld indien Arenalokaal.nl van mening is dat het materiaal in strijd is met de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de website kan verhinderen, commerciële motieven heeft, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en nabuurrechten) van anderen. Dergelijke content of content die anderszins in strijd is met wet en/of regelgeving dien je dan ook niet ter beschikking te stellen. Je vrijwaart Arenalokaal.nl van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten. Te denken valt aan inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van individuele rechthebbende zoals omroepen, film- en tvproducenten en/of collectieve rechthebbenden zoals Buma/ Stemra, SENA of vergelijkbare organisaties wegens openbaarmaking/ uitzending op de website van Arenalokaal.nl.

Door inzending van je materiaal verleen je Arenalokaal.nl onherroepelijk het recht om namens jou op te treden tegen schending van jouw auteursrecht.Arenalokaal.nl behoudt het recht om jouw toegang tot ons platform of gedeeltes hiervan (tijdelijk) te blokkeren, zonder notificatie vooraf, of opgave van reden. Arenalokaal.nl kan naar eigen inzicht en discretie bepaalde informatie vrij geven, wanneer daartoe vanuit wetgeving, regulering, of op basis van een staatsrechtelijk verzoek aanleiding zou zijn.

 

Ingezonden materiaal ter publicatie
Niet alleen staat Arenalokaal.nl open voor jouw directe (korte) reacties, maar je hebt ook de mogelijkheid om materiaal, van welke aard ook (daaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto's en bewegend beeldmateriaal), hierna “het Materiaal”, bij Arenalokaal.nl aan te leveren, opdat Arenalokaal.nl de keuze kan maken dit Materiaal te publiceren op haar site danwel (haar) andere mediakanalen.

Je verklaart dat jij het recht hebt om jouw materiaal ter beschikking te stellen aan Arenalokaal.nl en de hieronder beschreven licentie te verstrekken. Je vrijwaart Arenalokaal.nl van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.

Je geeft Arenalokaal.nl door het inzenden van het Materiaal een onbeperkte, wereldwijde, onherroepelijke, onvoorwaardelijke en exclusieve licentie, met het recht op sublicentie, om het materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen via ieder denkbaar medium, waaronder krant, telefoon, tv en internet, en voor ieder denkbaar doel. Je verklaart bovendien om op eerste verzoek alle door Arenalokaal.nl verzochte medewerking te zullen verlenen teneinde voornoemde overdracht, afstand en/of licentieverlening nader te formaliseren, waaronder mede begrepen het ondertekenen van documenten. Deze aan Arenalokaal.nl verstrekte licentie omvat daarnaast het recht voor Arenalokaal.nl om deze licentie in sublicentie aan derden te verstrekken of over te dragen. De Licentie verplicht Arenalokaal.nl op geen enkele wijze het materiaal daadwerkelijk te publiceren/ exploiteren. Door inzending van je materiaal verleen je Arenalokaal.nl onherroepelijk het recht om namens jou op te treden tegen schending van jouw auteursrecht.

 

Links derden
Arenalokaal.nl of derden kunnen op Arenalokaal.nl links plaatsen naar andere websites op het Internet. Arenalokaal.nl heeft geen enkele controlemogelijkheid over zulke websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van zulke externe websites, op welke wijze dan ook. De inhoud van die websites behoort niet tot de inhoud van Arenalokaal.nl. De links en vooral de zoekresultaten worden hoofdzakelijk geproduceerd door geautomatiseerde methoden en kunnen door hun grote aantal op geen enkele manier worden gecontroleerd door medewerkers van Arenalokaal.nl. Als zich op Arenalokaal.nl een link bevindt, waarop door derden inhoud wordt getoond en/of verspreid die in strijd is met de wet, dan zal Arenalokaal.nl - na ontvangst van een beargumenteerde klacht daarover - de link naar een dergelijke website verwijderen.

 

Aansprakelijkheid
De inhoud van Arenalokaal.nl en de Diensten worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld/verleend, maar het kan voorkomen dat er onjuistheden/onvolledigheden voorkomen. Onverminderd het voorgaande is Arenalokaal.nl niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van Arenalokaal.nl van welke aard dan ook, tenzij de schade het gevolg is van de opzet of grove schuld door Arenalokaal.nl.

Arena garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van Arenalokaal.nl, websites van derden en e-mail functionaliteiten. Je bent zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om van Arenalokaal.nl gebruik te maken. Arenalokaal.nl is dus niet verantwoordelijk voor een goede werking van deze telecommunicatievoorzieningen/diensten. Arenalokaal.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kosten van voorzieningen om gebruik te maken van Arenalokaal.nl.
Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen Arenalokaal.nl niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Arenalokaal.nl in het leven roepen. Aan de inhoud van Arenalokaal.nl en/of de Diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

Je vrijwaart Arenalokaal.nl voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) die voortvloeien uit een niet-nakoming van de in dit deze voorwaarden genoemde verplichtingen. Arenalokaal.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van een bezoeker op welke wijze dan ook, waaronder het gebruik van Arenalokaal.nl en/of gegevens of de inhoud daarvan.

 

Inzage voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde in te zien op Arenalokaal.nl. Arenalokaal.nl kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. Je moet geregeld controleren of een dergelijke wijziging zich heeft voorgedaan en of je daarmee kan instemmen. Indien je niet met een dergelijke wijziging instemt, moet je geen Materiaal inzenden of op andere wijze je reactie achterlaten bij Arenalokaal.nl.

 

Klachten en informatie
Als je een klacht of bezwaar hebt in verband met het gebruik van Arenalokaal.nl, dien je deze op straffe van verval binnen zes werkdagen nadat de klacht of het bezwaar is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Arenalokaal.nl kenbaar te maken, door middel van een email te versturen naar redactie@arenalokaal.nl. Arenalokaal.nl spant zich er voor in de klacht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.


In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

 
Laatst aangepast (maandag 22 februari 2016 9:17)
 
(c) mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort,
www.vaneeckhoutteadvocaten.nl
 

 

Kijk ook eens hier:


Algemene Info van De Maashorst

INFORMATIE EN EEN PLAATJE OVER WELK GEBIED HET IS,
PLAATJE TER ILLUSTRATIE.

Arena Restaurantpagina

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.